zzpn的全称及含义

英文含义

ZZPN的全称:Zachodniopomorski Zwiazek Pilki Noznej (Polish: Zachodniopomorski Football Association) | 中文意思:───Zachodniopomorski Zwiazek Pilki Noznej(波兰语:Zachodniopomorski足球协会)

中文含义

1、zzpn:───在邹平呢

2、zzpn:───真正泡妞

3、zzpn:───至尊叛逆

4、zzpn:───这种叛逆