zwza的全称及含义

英文含义

ZWZA的全称:Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Polish) | 中文意思:───Zwyczajne韦音Zgromadzenie Akcjonariuszy(波兰)

中文含义

1、zwza:───张文中案

2、zwza:───真我真爱

3、zwza:───转弯再爱

4、zwza:───做完再爱

5、zwza:───周五早安

6、zwza:───自我障碍